-->

Monday, August 27

Playing Victim, sifat anu bahaya. Ieu 3 ciri na

Playing Victim, sifat anu bahaya. Ieu 3 ciri na

Purwakarta Online - Aya hiji carita ilustrasi, kieu carita na:

"Neng Euis bobogohan jeung Ujang, Euis boga sobat nami na Enok. Pasti Enok apal, yèn Ujang tèh kabogoh na Euis. Tapi satukangeun Euis, Enok ogè bogoh ka Ujang. Ujang mah teu apal yèn Enok boga rasa bogoh ka manèh na. Anu parah na, Enok ogè boga harepan supaya Ujang jeung Euis tèh pegat hubungan.

Kalem heula nya, bisi lieur, pabeulit. Sok lenyepan heula paragraf di luhur. Pami tos kahartos mangga dilajeng.

Upami tiluan ngempel, Euis, Enok jeung Ujang, Enok tara nembongkeun sikap nu anèh nyurigakeun. Mung upami teu aya Euis, Enok sok 'curhat' ka Ujang. Diantawis curhat na sok diselipkeun carita anu dileuleuwihi, misal di na sagala rupa Euis sok ègois, sok hayang meunang sorangan. Sanajan nyeri hatè, Enok ngaku na sok ngèlèhan demi pertemanan.

Poè ganti poè, Enok mingkin getol mangaruhan opini Ujang, narik simpati Ujang. Dipelak di na pikiran Ujang yèn Euis, kabogoh manèh na tèh lain jalema bener, sok nganyenyeri sobat sorangan. Ujang malah ngarasa karunya ka Enok, sabab salila ieu Enok terus sabar jadi sobat na Euis, sanajan bari teu eureun-eureun dinyenyeri ku Euis.

Lila kalilaan, Ujang jadi teu resep ka Euis. Akhir na Ujang jeung Euis pegat hubungan, sabab najan saeutik-saeutik tapi ari di na waktu lila mah, pikiran na aya di na pangaruh Enok. Kasimpulan di na pikiran Ujang tèh kieu; Euis boga sifat jahat ka sobat sorangan, jeung Enok jadi korban sifat gorèng na Euis. Mun hubungan jeung Euis diteruskeun, moal bina manèh na gè pasti bakal jadi korban ti na sifat jahat na Euis."

Tah kitu carita na, hayu urang balik deui ka na obrolan anu sabener na. Parantos ngabahas website teen.co.id (13/10/2017), perkawis 3 ciri jalema anu sok Playing Victim. Tapi mèmèh ngabahas èta 3 ciri, urang ulas heula naon ari maksad na Playing Victim tèh, satuju?

Anu dimaksad Playing Victim tèh nyaèta sikap siga Enok tadi. Nempatkeun diri na saolah manèh na tèh jadi korban ti na laku lampah hiji pihak anu jadi 'kambing hitam'. Sahingga narik simpati batur kanggo mikarunya ka manèh na, ogè ngagiring opini supaya èta si kambing hitam jadi rusak rèputasi na mungguh batur.

3 ciri jalma nu sok Playing Victim
Ceuk website teen.co.id, playing victim mah nyaèta jalema anu sok nempatkeun diri jadi korban, pami aya nanaon sok nyalahkeun ka ayaan. Aya 3 ciri na jalema anu sok playing victim tèh nyaéta:

Tara giat barang gawè
Jalma anu playing victim biasa na males di na barang gawè anu maksimal, da lamun aya kasalahan nanaon ogè dianggap na kajadian anu di luar kakawasaan manèh na. Pami aya kahayang biasa na sok ngarep-ngarep mu'jizat atawa pamèrè ti batur.

Sok boga rasa dendam
Upami manggih kagagalan, anu kainget ku manèh na anu playing victim, èta kagagalan tèh lain kasalahan manèh na tapi kasalan batur. Matak di na kagagalan ieu manèh na sok dendam ka batur, neumbleuhkeun kagagalan di na hirup na  ka jalema-jalema di luar diri na, manèh na sorangan pan "korban" rarasaan na mah.

Leupas tanggung jawab.
Sok boga rasa lain manèh na anu tanggung jawab, matak mun aya nanaon pasti dianggap na kasalahan batur. Jalma playing victim biasa mèrè opini kabatur, yèn manèh na lain anu sabener na boga wewenang di hiji urusan. Tah otomatis di na kajadian anu teu diharepkeun, pasti sok aya anu dikambing hitamkeun.
Read other related articles

Also read other articles

© Copyright 2020 Purwakarta Online | All Right Reserved